13 พฤศจิกายน 2561

พระเดชพระคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาส วิปัส...

12 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 33 รูป/พระนิสิตเถรวาท 227 รูป/พระนิสิตมหายาน ...

8 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 17 รูป/พระนิสิตเถรวาท 135 รูป/พระนิสิตมหายาน ...

6 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 20 รูป/พระนิสิตเถรวาท 120 รูป/พระนิสิตมหายาน ...

5-6 พฤศจิกายน 2561

    วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบั...

25 ตุลาคม 2561

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด (นายอุทัย ใจเอม ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ) ...

23 ตุลาคม 2561

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปร...

21 ตุลาคม 2561

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ประธานสงฆ์ กล่าวสัม...