เจ้าภาพ 8 เมษายน 2560

  เจ้าภาพถวายเครื่องครัวและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์องค์สามเณรจำนวน 144 ร...