วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 366 รูป (ผู้บริหาร 42 รูป,พระนิสิตเถรวาท 300,...