27 มกราคม 2560

27 มกราคม 2561 เวลา 11.15 น. คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พ...

25 มกราคม 2561

25 มกราคม 2561 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารและพระนิสิต 415 รูป ผู้บริห...

14 มกราคม 2561

มอบกำลังใจพนักงานโรงครัวมหาจุฬาฯ 14 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. พระครูภาวนาสารบัณ...