21 มีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561 พิธีเปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63  ประชุมภา...

20 มีนาคม 2561

20 มีนาคม 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 180 รูป  โดยมี พระครูภาวนาสารบ...

ร้าน กบ-นาจ แตงโม

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก ร้าน ...

18 มีนาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ณ อาคารห...

19 มีนาคม 2561

19 มีนาคม 2561  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 164 รูป  โดยมี พระเดชพระคุณ พร...

17 มีนาคม 2561

17 มีนาคม 2561 เวลา 10.40 น.ศาสนพิธีการ โดยอาจารย์สมชาย บุญสุ่น นำคุณแม่กนกรัตน์...