บวชเนกขัมมจาริณี

พระราชวรเมธี,รศ.ดร. เมตตาเป็นประธาน พิธีบวชเนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ โดยม...