19 พฤษภาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู่บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสาย...

18 พฤษภาคม 2561

18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. พระมหาวิลัย สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดหนองปลากะดี่/คุณณั...

Visakha Puja Day 2018

On the full moon day of May (the sixth lunar month), known as Visakha Puja Day, before 623 B.C. there was born a young prince, named Siddhattha at Lumbini park between the borders of Kabilavatthu City...

16 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พระนิสิต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสามเณร (จำนวน...

13 พฤษภาคม 2561

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/...

12 พฤษภาคม 2561

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ,กรรมการและเลขานุการ...