ร่วมบุญตั้งโรงทาน

ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมบุญตั้งโรงทาน  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล...