26 มิถุนายน 2561

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (28 รูป)/พระนิสิตเถรวาท (330 รูป)...

25 มิถุนายน 2561

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (37 รูป)/พระนิสิตเถรวาท (720 รูป)...

19 มิถุนายน 2561

คุณประยูรสิริ เกิดสินธ์ชัย-คุณปิ่นมณี ภาณุมาภรณ์-คุณสุภิดา มาดาน และญา...

15 มิถุนายน 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานสงฆ์...

11 มิถุนายน 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต (335 รูป) โดยมี พระเดชพ...

10 มิถุนายน 2561

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+คณาจารย์+เจ้าหน้าที่+พระนิสิต (85 รูป) โดยมี พระสั...