30 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (เจ้าคุณรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาส (...

ทำดีด้วยใจ

พนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ  แผนกจัดเตรีย...

26 สิงหาคม 2561

  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 4 รูป/พระนิสิตเถรวาท 83 รูป/พระนิสิตมหาย...

21 สิงหาคม 2561

21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. บรรยายธรรมและแนะแนวทางในก...

20-24 สิงหาคม 2561

      ราชทัณฑ์ ราชธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาค...

20 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา...

18 สิงหาคม 2561

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่...