25 ตุลาคม 2561

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด (นายอุทัย ใจเอม ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ) ...

23 ตุลาคม 2561

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปร...

21 ตุลาคม 2561

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ประธานสงฆ์ กล่าวสัม...

20 ตุลาคม 2561

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปร...

18 ตุลาคม 2561

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี (ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา)—R...

10 ตุลาคม 2561

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย:1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย ...

7 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 3 รูป/พระนิสิตเถรวาท 97รูป/พระนิสิตมหายาน 22 ...

4 ตุลาคม 2561

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะกลุ่มไหมพรม อาสากาชาด สภากาชาดไท...