24 พฤศจิกายน 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

17 พฤศจิกายน 2561

  100 ปี ชาตกาล อาจารย์พร  รัตนสุวรรณ บูรพาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร...

14 พฤศจิกายน 2561

      พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ต้อนรับคณะเจ...

13 พฤศจิกายน 2561

พระเดชพระคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาส วิปัส...

12 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 33 รูป/พระนิสิตเถรวาท 227 รูป/พระนิสิตมหายาน ...

8 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 17 รูป/พระนิสิตเถรวาท 135 รูป/พระนิสิตมหายาน ...

6 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 20 รูป/พระนิสิตเถรวาท 120 รูป/พระนิสิตมหายาน ...

5-6 พฤศจิกายน 2561

    วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบั...