IMG_1

IMG_1 IMG_2 IMG_3 IMG_4 IMG_5

วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มงานธรรมวิจัย  ส่วนธรรมนิเทศ มจร ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนา  โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ 

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ให้พระกรรมฐานและนำการปฏิบัติจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรจึงแผ่เมตตา

หลังจากนั้นพระใบฎีกาอภิชาติ  อภิชาโต เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย ได้นำทำวัตรเย็น นำแผ่เมตตา เป็นอันเสร็จพิธี