k

k k1 k2 k4 k5 k6 k7 k8

k3

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมจัดงานทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร,

ผู้อำนวยการสำนักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์เทศนาธรรมอานิสงส์กฐิน

ให้กับบรรดาญาติโยมได้บันเทิงรื่นเริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันนี้จึงได้ประกอบการกุศลครบทั้งสามประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นการสืบสานงานบุญกฐินของชาวพุทธ
ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย  ดำรงอยู่ในชุมชนบ้านหัวโกรก มาช้านานให้ดำเนินสืบต่อไปตลอดกาล.
2 โพสต์ ·

https://youtu.be/TdDZUVU27Yw