m39

m39 m40 m41

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ตำบลพญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา