01

u01 01 02

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่๗

- เจ้าภาพผ้าไตร รูปละ ๑,๐๐๐ บาท

- เจ้าภาพภัตตาหาร วันละ ๘,๐๐๐ บาท

- เจ้าภาพน้ำปานะ วันละ ๓,๐๐๐ บาท

- เจ้าภาพทุนการศึกษา รูปละ ๕๐๐ บาท

ร่วมสนับสนุนบริจาคเข้าบัญชี กองทุนพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน 
ธนาคารทหาไทย เลขที่บัญชี ๑๕๕-๒-๑๒๖๘๗-๐

กำหนดการ
- เข้ารับการมอบตัว ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- พิธีบรรพชาสามเณร ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑