ka2

ka1 ka2 ka3 ka4 ka5

21 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต พิจารณาอาหาร โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณรัตนา รัตนภูมี ครอบครัวและญาติมิตร ทำบุญอุทิศให้ คุณแม่ดวงใจ รัตนภูมี  โดยนำถวายภัตตาหารเพล มีขนมหวาน,น้ำผลไม้,ชุดสังฆทานและบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 17,700.-(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา