16

11 12 13 14 15 16 17

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีประสาทปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ ปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระโอวาท
เป็นวันแรกในวันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีใจความว่า
เรียนท่านนายกสภา,ท่านอธิการบดี,ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รชาวิทยาลัย,บัณฑิตใหม่ และสาธุชนทุกท่าน
อาตมามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้ ขออนุโมทนากุศลและเจตนาวิริยอุตสาหะของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการกิจการของมหาวิทยาลัยทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ทุกรูปทุกท่านทุกคน
ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเป็นบุคคลที่โลกนิยมว่ามีความรู้ความสามารถขั้นเทพอุดมย่อมถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องมีปัญญารอบรู้ในศาสตร์ที่ท่านเล่าเรียนมา ความคาดหวังเช่นนั้นอาจจะสมหวังของผู้คาดหวังบ้าง ไม่สมหวังบ้าง เป็นธรรมดา ความจริงข้อนี้ บัณฑิตทั้งหลายจึงหยิบยกขึ้นมาเตือนใจตนอยู่เสมอว่า การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าในวิชาความรู้และทักษะส์ความสามารถนั้น เป็นหน้าที่ที่บัณฑิตต้องปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นไปอยู่เสมอตลอดชีวิตจนตลอดชีวิต เพราะการหยุดอยู่กับที่นั้นโดยมั่นใจว่าตนรู้มากแล้วฉลาดเฉลียวพอแล้ว จำเสมอด้วยการถอยหลังตกต่ำลงไปทุกที ทั้งนี้ อาจมิใช่เพราะว่าท่านทั้งหลายโง่เขลาลง หรือเลวทรามลง แต่เป็นเพราะว่าคนอื่นๆ เขาไม่หยุดก้าวเดินเขาเหล่านั้น จึงก้าวล้ำหน้าไปไกลผู้ที่หยุดความอุตสาหะพากเพียรที่จะอบรมกาย วาจาและใจของตนให้ดีขึ้น จึงเสมอด้วยการถอยหลังลงสู่ความเสื่อมอยู่ทุกขณะ บุคคลผู้ประพฤติเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิยามไว้ว่าเป็นบุคคลผู้ประมาท เปรียบดังบุคคลที่ตายแล้วไม่สามารถจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น หากบัณฑิตมุ่งความเจริญงอกงามในชีวิตขอจงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งๆขึ้นไปตามวิถีแห่งความไม่ประมาทเถิด
ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย ประกอบกับความมีดวงจิตมุ่งมั่นในคุณธรรมจงอำนวยผลอันยิ่งใหญ่คือความงดงามไพบูลย์ในชีวิตของบัณฑิตทุกรูป ทุกคนและขอให้ทุกท่านที่มาประชุมกันนะที่นี้ จงประสบสุขโดยสวัสดีทั่วกัน
ขออำนวยพร