po0

po0 po1 po2 po3 po4 po5

ข่าวบุญวันนี้
ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล – ดร.จันทร์เพ็ญ บัวทอง พร้อมหมู่คณะ จัดซื้อผลไม้ทุเรียนจำนวน 250,000 บาท เพื่อถวายแด่ พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทั่วโลก
เนื่องในงานวันวิสาขโลก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561
ณ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพ ดังต่อไปนี้
พระจามร กตคุโณ
พระคมสันต์ สิริธมฺโม
พระภูริษ ธมฺมปาโล
พระธีรเชษฐ์ ญาณโสภโณ
พระณัฐนันท์ สุทธิญาโณ
พระดำรงศักดิ์ คมฺภีรธมฺโม
ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล และพร้อมญาติมิตร
ดร.จันทร์เพ็ญ บัวทอง และ หมู่คณะ
อาจารย์ชาติมา ตัณฑรัตน์ (บ้านทิพวรรณ หัวหิน)
คุณนิภา อ่ำบำรุง
คุณสุวภา ดวงจันทร์
คุณนิภา สุขเขียว-คุณชูศักดิ์ โล่สกุลพงศ์
แม่ชีศรีนิต ศักดิ์อุดม
กลุ่มเสบียงบุญ
คุณวิภาวร
คุณยุพิน สุวรรณปรีชา
คุณธีระศักดิ์-คุณสุนันทา อาภาสกุลเดช
แม่ชียุพา ฤกษ์ดี
แม่ชีอัญณัฎฐ์
พลโทปชัญญ์ ตุลยานนท์
คุณอัชฌา สกุลไทย์
คุณอัญชณี เนียมสุวรรณ
คุณสริยา แจ้งยอดสุข
คุณธัญญิตา-คุณกำพล
คุณกุลิสลาล์-คุณธีรวุฒิ พลาลำ
คุณศศินันท์ วงศ์พิทยโภคิน
คุณวิทยา-คุณนันทิชา รุ่งอรุณธารา
พญ.จุลี จตุวรพัฒน์
ร้านกรอบรูป บี.เอส.เฟรม
คุณกานดิษ ระฆังทอง
คุณประสาณฐ์-คุณชลธิชา เอื้อสัมฤทธิ์ผล
คุณอมรศักดิ์ อัฉริยะเวชพงศ์
คุณอธิชา แซ่จิว
คุณปรียนันท์ สุพิมพากวิน
พลโทศรีศักดิ์-คุณนายนวลจันทร์ โตเรืองศรี
แม่ชีเรณู พวงอำพันธ์
แม่ชีปราณทิพย์ ดีวัน
แม่ชีเทือง ยิ่งยง
แม่ชีตีริยา ภูมิถาวร
แม่ชีอัชฌ์ธนิษศา สิงหพันธ์
แม่ชีพนม ศรีจันทร์
แม่ชีณหทัย จันทรืขำ
แม่ชีลลิดา จินตนธรรม
แม่ชีพรพัฒน์ ลั่นฟ้าคูณรัตน์
แม่ชีอารยา แก้วนุ่ม
แม่ชีกนกพร เสงี่ยมจิต
แม่ชีชนาพร สินธุสุวรรณ
แม่ชีอุมาพร ดีประเสริฐ
แม่ชีวิริยา บุญทศ
แม่ชีนวพร วงศ์หิรัญ
แม่ชีบุญมี ผิวกลาง
แม่ชีสุนันทา วุฒิธนานุรัตน์
แม่ชีนิมิต อินทร์เพ่ง
แม่ชีรสนา
แม่ชีทินกร
แม่ชีดวงนภา ณ บางช้าง
แม่ชีศิริกร
แม่ชีชุลีพร ทิศขจรสิริ
คุณสุทธิดา สุวรรณรักษ์
คุณอัญชุลี สุโกสิ
คุณวลัยพร ฉิมสอาด
คุณเยาวกานต์ โสสุด
คุณเศียร ศรีคูน
คุณพรรณี ศรีสว่าง
คุณธนกร พินิตพร
คุณนิภาภรณ์ เชื้อศักดิ์เสรี
คุณญาณินี ไพศาล
คุณอัชชริตา
คุณสิริกร แซ่ตั้ง
คุณนรา ไพชยนต์
คุณศุภกานต์
คุณสุกัญญา เทพประสิทธิ์
คุณอรนุช ศรีหิรัญรัศมี
คุณสุธีรา-คุณเอกธนา ป้องกันภัย
คุณสรสวรรค์ หอมเพียร
คุณวีระชัย วิรังคะ
พระบุญทัน
คุณสวาท
ครอบครัวไพศาล
คุณพ่อศักดิ์ไชย-คุณแม่ประไพศรี-แม่ชีพิมพ์กมน วารีรัตนภากร
คุณปวิช พันวิไล-คุณธัญภัทร ศรีคูณ
คุณปรเมษฐ – คุณย่าบุญมี ศรสอาด
คุณมัลลิกา จันทรินทร์
นงธิดา หมั่นธัม
มติมน เทียนศิริ
ชลณภัทร สืบสาย
ธัญณิชา ชุติโภคินวัต
ศาจิกา หนองบัว
ดรุณี เติมสมเกตุ
ธัญธิตา ชุดไธสง-กัมพล เพชรรัตน์
สนใจร่วมสะสมเสบียงบุญ สามารถโอนร่วมบุญได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิโพธิวัณณา ธ.กรุงไทย
สาขา สนามชัยเขต ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 238-019-9442 หรือ ติดต่อประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-219-6523,083-028-5767
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านคะ
สาธุ