md3

md1 md2 md3 md4 md5 md6 md7

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มาร่วมฉันภัตตาหารเพล (เป็นครั้งที่ 9) เพื่อได้ทราบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฉันภัตตาหารเพล และเป็นการให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เจ้าภาพถวายภัตตาหาร และพนักงานสวัสดิการโรงครัว โอกาสนี้ ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  36 รูป พระนิสิตเถรวาท 68 รูป พระนิสิตมหายาน 5 รูป และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 65 รูป รวม 174 รูป
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:
1.นางวันวิสาข์ ตันติวิวัฒน์พันธ์,นางสาวรมัณยา ศรีสิทธินาม และครอบครัว (ทำบุญคล้ายวันเกิด นางสาวรมัณยา ศรีสุทธินาม) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,000.-
2.คุณแม่จำเนียร กุหลาบ และครอบครัว (ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 79 ปี คุณแม่จำเนียร กุหลาบ) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 10,000.- กองทุนมูลนิธิมหาจุฬาฯ 20,000.-
3.คุณแม่นุกูล เฉลิมวัฒน์ และครอบครัว (ทำบุญคล้ายวันเกิด)
4.นายกฤต-นางกัลยรัตน์-นายกฤติกร-นางสาวภิรญา วุฒิบวรภัทร,น.ต.สมพงษ์-นางวันดี พวงรัตน์,นายอำนาจ เทศศรีแดง,นายสุโรจน นาครัตน์,นางศิระพงศ์ รงค์วานิชย์ และนางสาวจิรภา แจ่มมงคล (ถวายปลอกเก้าอี้ จำนวน 268 ผืน)
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***********************
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
24/5/2018