ki3

ki3 ki4 ki5 ki6 ki7 ki11 ki12 ki13

ki8

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาและประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 และนักเรียน เตรียมรับเสด็จ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นประธานสัมโมทนียกถา….และผู้แทนพระองค์ เปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*************
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
25/5/2018