boi1

boi1 boi2

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (37 รูป)/พระนิสิตเถรวาท (720 รูป)/พระนิสิตมหายาน (48 รูป) รวมทั้งสิ้น 805 รูป (รับประเคนภัตตาหาร+พิจารณาอาหาร+ทำภัตกิจ)
—————————————
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:
1.คุณแม่บุญส่ง จุลประวัติ และครอบครัว/นางซกเจ็ง แซ่ฉั่ว (ประเทศฮ่องกง)/นายฮุย ยิ่งยงไพศาลสกุล/นางสมจิตต์ ตรีสัตย์ และครอบครัว/นางปราณี พันธุ์เชย/นายธนโชติ ขวัญพงษ์ (บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 4,430.-)
2.คุณแม่ณัฐมน ศิริเจริญไชย-นางสาวจุฑารัตน์ เหมจักษุธรรม และครอบครัว (บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,000.-)
3.คุณสุนทร-คุณพรศรี-คุณสุจิน วัฎฎานุรักษ์ และครอบครัว บริจาคปัจจัยดังนี้:
1.กองทุนปฏิบัติธรรม 7,000.-
2.กองทุนภัตตาหาร 1,000.-
3.กองทุนยารักษาโรค 1,000.-
4.กองทุนสร้างกุฎิสงฆ์ 1,000.-
5.ทั่วไป 500.-
6.สื่อประชาสัมพันธ์ 500.- รวมทั้งสิ้น 11,000.-
————————————–
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

25/6/2018/เวลา 11.15 น