mu1

mu1

36

37

38

42

91

92

 

นะมัตถุ รัตตะนะตะยัสสะ ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ผู้ไกลจากกิเลส ผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ขอโอกาสพระวิปัสสนาจารย์พระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ปฏิบัติทุกท่าน

นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โยมทุกท่านขึ้นชื่อว่าเป็นโยคี ๆ แปลว่า ผู้ทำความเพียร เพียรในที่นี้ก็คือเพียรเผากิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของตนเอง ขจัดออกไป อย่างน้อยในช่วงสองคืนสามวันนี้ก็ไม่ได้มากก็น้อย บางคนก็มาเพิ่มบางคนก็มาลด แต่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่จะลด

————————————————————————————

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

7 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.

———————————————————————————–