ป07

ป01 ป02 ป03 ป04 ป05 ป06 ป07

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
ณ มหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.