pra5

pra0 pra1 pra2 pra3 pra5

 

” พระราชาถวายสมณศักดิ์ : เป็นธุระเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา : ถวายกำลังใจพระสงฆ์ผู้ทำงานพระศาสนา : บูชาสักการะพระสงฆ์ด้วยสมณศักดิ์ : ถวายมุทิตาพระผู้วิชายอด จรณะเยี่ยม “
หัวใจสำคัญของการพระราชทานสมณศักดิ์ให้กับพระสงฆ์เพื่อถวายกำลังใจ ยกย่องชื่นชมให้กับพระสงฆ์ผู้มีวิชายอด จรณะเยี่ยม ในการเป็นธุระงานพระพุทธศาสนา ซึ่งมีภารกิจสำคัญ คือ ” ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม ปกป้องธรรม ” สมณศักดิ์จึงเป็นงานพระราชพิธี เพราะบุคคลผู้ถวายสมณศักดิ์ คือ พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ทรงดูแลพระสงฆ์เป็นอย่างดี เมื่อพระราชาเห็นความสำคัญ พระสงฆ์จึงคล้อยตามพระราชา ซึ่งสอดคล้องกับการคำตรัสของพระพุทธเจ้า ว่า ” ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตอนุญาตให้คล้อยตามพระราชา ” คำว่า “คล้อยตามพระราชา ” นั้นหมายถึงปฏิบัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมายแห่งรัฐหรือจารีตนิยมที่ถูกต้องชอบธรรม
ซึ่งขึ้นอยู่กับยุคสมัยว่าภาครัฐปกครองโดยระบอบใด โดยไม่ขัดหรือแย้งกฏหมาย พระธรรมวินัยและจารีตประเพณี ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงเป็นพระราชาที่ทรงทศพิธราชธรรม สร้างความพอใจให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศ
โอกาสนี้พระมหาเมธา จนฺทสาโร ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาจุฬา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม กรุงเทพ ฯ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ” พระครูภาวนาสารบัณฑิต ” ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จึงขอถวายมุทิตาจิตพระครูภาวนาสารบัณฑิต ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ ขอบุญบารมีของหลวงวัดไร่ขิงอันศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาอาจารย์พระครู เพิ่มบารมีธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป กราบสาธุ….
สาราณียธรรม
โดย…พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท
พระวิทยากรพัฒนาองค์สันติสุข
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง นครปฐม
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐