th1

th1 th2 th3 th4 th5

 

คืนแรกการสวดมาติกา-สวดพระอภิธรรม…”แม่เอียน  คชแพทย์”
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันที่ 3 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย
1.พระครูธรรมบาล พิจิตร วัดมหาธาตุฯ (นายปัญญา-นางน้อย ยอยอด)
2.ลูก-หลาน-ญาติ (ยายเอียน)
3.ครอบครัว คุณป้าจวน คชแพย์
3.ครอบครัว นายสนิท-นางหอม คชแพทย์
4.ครอบครัว นายทัน-นางปาน ตุ้มทรัพย์
5.นางรองรัตน์ บุญตา
6.นางบัวทอง หรดี
โดยมี พระสมุห์สายใจ ธมฺมวิจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดสำโรงระวี เป็นประธานสงฆ์ในการสวดมาติกา-สวดพระอภิธรรม พร้อมด้วยคณะสงฆ์
คณะลูกหลาน-ญาติพี่น้องขอกราบขอบพระคุณเกียรติผู้เกียรติทุกท่านที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม ณ วัดสำโรงระวี อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ