me1

me1 me2 me3 me4 me5

 

เวลา 10.45 น. พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.ร่วมกับประชาชนทั่วไป

ตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 6 จำนวน 87 รูป

และเยาวชนหญิง บวชเนกขัมมะจาริณี โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ประธานในพิธี ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย