rector1 

ส่วนธรรมนิเทศ

มีกลุ่มงานในกำกับ ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานธรรมวิจัย  กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน และกลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม