Pho O  

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

                                 Phrakhu                                             Nikhom                                           Uthai

                                      พระครูปลัดถิรธัมม์  ถิรธมฺโม                                                                พระนิคม ขมจิตฺโต                                                           พระมหาอุทัย  พลเทโว

                                  รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                                    รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                        รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

ลายเส้น

 

Coming-Soon

ลายเส้น 2