เจ้าภาพ 8 เมษายน 2560

  เจ้าภาพถวายเครื่องครัวและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์องค์สามเณรจำนวน 144 ร...

อายุวัฒนมงคล 56 ปี

  วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.,ดร. คณบดีคณะครุศาสต...

เจ้าภาพ 9 มีนาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิ...

เจ้าภาพ 11 มีนาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 1,038 รูป ประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ป...