1 กุมภาพันธ์ 2561

  1 กุมภาพันธ์ 2561เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณ...

27 มกราคม 2560

27 มกราคม 2561 เวลา 11.15 น. คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พ...

25 มกราคม 2561

25 มกราคม 2561 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารและพระนิสิต 415 รูป ผู้บริห...

14 มกราคม 2561

มอบกำลังใจพนักงานโรงครัวมหาจุฬาฯ 14 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. พระครูภาวนาสารบัณ...

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. พระวิปัสสนาจารย์และพระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ...