1 เมษายน 2561

วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภา...

บวชเนกขัมมจาริณี

พระราชวรเมธี,รศ.ดร. เมตตาเป็นประธาน พิธีบวชเนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ โดยม...

31 มีนาคม 2561

  วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีปลงผมนาคสามเณรโครงการบรรพชาสามเ...

29 มีนาคม 2561

โครงการบรรพชาสาเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาวชิ...