ร้าน กบ-นาจ แตงโม

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก ร้าน ...

18 มีนาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ณ อาคารห...

19 มีนาคม 2561

19 มีนาคม 2561  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 164 รูป  โดยมี พระเดชพระคุณ พร...

17 มีนาคม 2561

17 มีนาคม 2561 เวลา 10.40 น.ศาสนพิธีการ โดยอาจารย์สมชาย บุญสุ่น นำคุณแม่กนกรัตน์...

15 มีนาคม 2561

  15 มีนาคม 2561 เวลา 11.15 น. รศ.ดร.สุทธิพงษ์-คุณนำพร-นายนนทชัย-ดช.ชวณัฐ ศรีวิชัย ...

ยามป่วยเยี่ยมไข้

ฝากใจให้กันอย่าหวั่นไหว ฝากไว้ด้วยรักจงพักผ่อน ฝากความห่วงหาอาทร ฝาก...

14 มีนาคม 2561

14 มีนาคม 2561 เวลา 11.15 น. เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพ...

13 มีนาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ร่วมบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพลแด่พระธรรมทูตส...