เจ้าภาพ 8 เมษายน 2560

  เจ้าภาพถวายเครื่องครัวและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์องค์สามเณรจำนวน 144 ร...

อายุวัฒนมงคล 56 ปี

  วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.,ดร. คณบดีคณะครุศาสต...