019

019015016017011018014013012

รายนามคณะเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต 

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 (หอฉัน)

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

ประจำวันอังคาร ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

คณะเจ้าภาพ คุณแม่สีนวล  ภูษาแก้วและลูกหลาน,

คุณแม่ปทุมทอง แสงเงินอ่อนและลูกหลาน, คุณสุนีย์  แซ่ตั้ง

มาจากตำบลพะยอม อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ถวายสังฆทาน มี ข้าวสาร 4 ถุง,น้ำดื่ม18โหล,น้ำมันพืช1กล่อง,ผลไม้

ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

องค์อธิการบดีได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Leave a Reply