ประวัติความเป็นมา

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการกำกับของรัฐ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อกำหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๙ (๒) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑  ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑

          ส่วนธรรมนิเทศ  เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการรับบริจาคบำรุงมหาวิทยาลัย งานพัฒนาศาสนาแคมป์สน งานมหาจุฬาอาศรม งานบริการฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลอยู่ ๓ กลุ่มงาน ประกอบด้วย

          ๑) กลุ่มงานธรรมวิจัย ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านการเงิน พัสดุ งานทะเบียนและสารสนเทศของส่วนงาน งานประสานงานกับมูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับบริจาคทรัพย์บำรุงมหาวิทยาลัย งานประสานจัดกิจกรรมการเผยแผ่ อำนวยความสะดวก งานประสานงานสถานที่การจัดอบรม สัมมนาและประชุมเกี่ยวกับการบริการสังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๒) กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กิจกรรมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียงจังหวัดเพชรบูรณ์

               ๓) กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กิจกรรมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้

      ๑. ให้บริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
   ๒. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ (๑) โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (๒) โครงการเทศน์มหาชาติ (๓) โครงการสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม (๔) โครงการปลูกป่าและพืชสมุนไพร และ (๕) โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
    ๓. ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ได้แก่ (๑) โครงการอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน (๒) โครงการสนับสนุนการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมสู่สังคม (๓) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบริการชุมชน (๔) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
    ๔. การให้บริการด้านการรับบริจาคบำรุงมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรับบริจาคผ่านบัญชีกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ทุนภัตตาหารนิสิต กองทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม กองทุนพัฒนาศาสนาแคมป์สน กองทุนพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน และกองทุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
    ๕. การให้บริการด้านสวัสดิการ ได้แก่ การจัดเตรียมสวัสดิการด้านภัตตาหารเช้า – เพล ถวายแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตชาวไทยและต่างประเทศ ทุกวัน
    ๖. การให้บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า –เพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตชาวไทยและต่างประเทศ

 ลายเส้น 2

ใส่ความเห็น

Close