ประวัติความเป็นมา

 

Capture3

 

ประวัติส่วนงาน

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๑. ประวัติและข้อมูลส่วนธรรมนิเทศ

          ๑.๑ ประวัติโดยสังเขป

ส่วนธรรมนิเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่สังคม เพื่อสนองงานของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศการแบ่งส่วนงาน  ส่วนธรรมนิเทศ  มีหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลอยู่ ๓ กลุ่มงาน คือ

๑)      กลุ่มงานธรรมวิจัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยวิชาการทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนในวันอาทิตย์ วันพระ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ ให้การบริการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกเรื่องการจัดสถานที่ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ดำเนินการเรื่องการรับบริจาคของมหาวิทยาลัย และช่วยประสานงานกิจการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๒)      กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน

มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมสำหนับพระนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  การให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และพัฒนาศูนย์เพื่อทำการปลูกป่า รักษาป่า อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศชาติอีกด้วย

๓)      กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

วัตถุประสงค์จัดตั้งมหาจุฬาอาศรม  ดังนี้

๑.  เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

๒.  เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป

๓.  เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรบศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน

๔.  เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม

๕.  เพื่อเป็นศูนย์บริการสถานที่ค้นคว้าวิชาการแก่คณาจารย์และพระนิสิต

ปรัชญา 

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ย่อมชนะ การให้ทั้งปวง

 

วิสัยทัศน์

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พัฒนาจิตใจคนไทยให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

พันธกิจ

๑. ให้การบริการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน และจัดฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม           แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

๒. ให้การฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่นิสิตตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. บริการวิทยากรเพื่อฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่หน่วยงานภายนอกที่ขอการสนับสนุน

๔. ให้บริการด้านสวัสดิการและดำเนินการเรื่องการรับบริจาคของมหาวิทยาลัย

๕. สนองงานมหาวิทยาลัยในโครงการพิเศษอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม: ประเภทงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ส่วนธรรมนิเทศ  สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนย่อย ให้เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนธรรมนิเทศ ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์  นำคำสอนทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่  สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมแก่ประชาชน  ข้าราชการ สถานศึกษา  ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ให้ได้รับการศึกษาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา  และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวางจึงกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ    งาน/โครงการ  ดัชนีตัวชี้วัด  สำหรับเป็นแผนดำเนินงาน ต่อไป

 ลายเส้น 2

ใส่ความเห็น

Close