โครงสร้างองค์กรส่วนธรรมนิเทศ

โครงสร้างองค์กร

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัย
  • รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
   • สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
    • ส่วนธรรมนิเทศ
     • กลุ่มงานธรรมวิจัย
     • กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน
     • กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

 

โครงสร้างผู้บริหาร

 • พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.
   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
   • พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.
    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
    • พระมหาทองคำ ฐิตเปโม
     ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
     • พระมหาไพโรจน์ กนโก
      รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานธรรมวิจัย
     • พระครูสมุห์ อธิกฤต ขมจิตฺโต
      รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน
     • พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร.
      รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

ผู้บริหารส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระมหาทองคำ ฐิตเปโม
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
Facebooke-mailPhone
พระมหาไพโรจน์ กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
FacebookemailPhone
พระครูสมุห์ อธิกฤต ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
FacebookemailPhone
พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร.
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
FacebookemailPhone

 

ใส่ความเห็น

Close