ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  และพันธกิจ

ปรัชญา 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมะ ย่อมชนะ การให้ทั้งปวง

 

ปณิธาน 

มุ่งมั่นให้บริการรับบริจาคและงานสวัสดิการด้วยความโปร่งใส ให้บริการสถานที่ฝึกอบรมคุณธรรม และวิปัสสนากรรมฐานในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นให้บริการรับบริจาคและงานสวัสดิการด้วยความโปร่งใส ให้บริการสถานที่ฝึกอบรมคุณธรรม และวิปัสสนากรรมฐานในระดับชาติและนานาชาติ

VISION
A National and International Section of Managing a Donation Receiving System
and Supporting the Dissemination and Practice of Dhamma.

 

พันธกิจ

๑. สนับสนุนระบบการรับบริจาคของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
๒. บริหารจัดการระบบสวัสดิการอาหารของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๔. บริหารจัดการและพัฒนามหาจุฬาอาศรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Close