ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

๑) ปรัชญา 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรมะ ย่อมชนะ การให้ทั้งปวง

๒) ปณิธาน 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมไทยให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต

๓) วิสัยทัศน์ 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พัฒนาจิตใจคนไทยให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

๔) พันธกิจ

  • ให้บริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
  • การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดโครงการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการเทศน์มหาชาติโครงการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการปลูกป่าและพืชสมุนไพร จัดโครงการอนุรักษ์ป่า และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
  • ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยมีการจัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยจัดโครงการสนับสนุนการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมสู่สังคม จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระสงฆ์และประชาชน จัดโครงการอบรมเครือข่ายธรรมวิทยากร ค่ายคุณธรรม ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา
  • บริการวิทยากรเพื่อฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่หน่วยงานนอกที่ขอการสนับสนุน
  • ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต
  • ให้บริการด้านการรับบริจาคของมหาวิทยาลัย
  • สนองงานมหาวิทยาลัยในโครงการพิเศษอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
Close