บุคลากรส่วนธรรมนิเทศ

ผู้บริหารส่วนธรรมนิเทศ

พระมหาทองคำ ฐิตเปโม
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
Facebooke-mailPhone
พระมหาไพโรจน์ กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
FacebookemailPhone
พระครูสมุห์ อธิกฤต ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
FacebookemailPhone
พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร.
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
FacebookemailPhone

 

ส่วนธรรมนิเทศ​

พระมหาทองคำ ฐิตเปโม
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
FacebookTwitterYouTube
ดร.สมชาย บุญสุ่น
นักจัดการงานทั่วไป
FacebookTwitterYouTube
นายถนอม คชแพทย์
นักจัดการงานทั่วไป
FacebookTwitterYouTube
นางสาวชลดา นามนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
FacebookTwitterYouTube

 

กลุ่มงานธรรมวิจัย มจร วัดมหาธาตุฯ

พระมหาไพโรจน์ กนโก
รองผู้อำนวนการส่วนธรรมนิเทศ

รองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลกลุ่มงาน

Facebooke-mailPhone
พระสุรชัย ติกฺขปญฺโญ
นักจัดการงานทั่วไป
Facebooke-mailPhone
นางชมชื่น เกษาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
Facebooke-mailPhone

 

กลุ่มงานธรรมวิจัย มจร วังน้อย

พระมหาไพโรจน์ กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

รองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลกลุ่มงาน

Facebooke-mailPhone
พระมหากุศลิน สุนฺทรสิริ
นักทรัพยากรบุคคล
Facebooke-mailPhone
ว่าง ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล (ว่าง)
Facebooke-mailPhone
พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี
นักจัดการงานทั่วไป
Facebooke-mailPhone

 

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร.
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

รองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลส่วนงาน

Facebooke-mailPhone
พระสมุห์ประสิทธิ์ วิชโย
นักจัดการงานทั่วไป
Facebooke-mailPhone
ว่าง ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ว่าง)
Facebooke-mailPhone
ว่าง ว่าง
พนักงานขับรถ (ว่าง)
Facebooke-mailPhone

 

กลุ่มงานธศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

พระครูสมุห์ อธิกฤต ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

รองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลกลุ่มงาน

Facebooke-mailPhone
นายสุดตา ประทุมมาศ
นักจัดการงานทั่วไป
Facebooke-mailPhone
นายกาณฑ์ โคตรโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
Facebooke-mailPhone
นายฉัตรชัย เพียดจันทร์
พนักงานขับรถ
Facebooke-mailPhone

 

 

ใส่ความเห็น

Close