67

61 62 65 63 67 64 66 68

“พิจารณาอาหาร”

1.ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 27 รูป

2.พระนิสิต (เถรวาท) จำนวน 160 รูป

3.พระนิสิต (มหายาน) จำนวน 39 รูป รวมทั้งสิ้น 226 รูป

4.เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณทัศนีย์ กล้ารบ และครอบครัว

(ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร)

5.พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี (ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา)

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบด่ี (อาคารหอฉันชั้น 2) มจร.วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

 

 

Leave a Reply