30

21 30 26 27 22 25

คณะเจ้าภาพวันนี้ เป็นคณะของคุณอำนาจ สิงคาลวนิช

คุณณัษฐากาญจน์  ติ่งเพชรทองคำ ได้มีจิตศรัทธา

นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดพระพุทธมนต์

ทำบุญอุทิศให้คุณแม่เย็นจิตร สิงคาลวนิช

พร้อมทั้งได้ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 3,000 บาท

ซึ่งมาจากหมู่บ้านชาวฟ้า อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดยมีท่านพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

กล่าวสัมโมทนียกถาและนำพระสงฆ์จำนวน 86 รูปให้พรเป็นภาษาบาลี

 ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี  ชั้น 2 (หอฉัน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน