22112019_191203_0064

22112019_191203_0064 22112019_191203_0063 22112019_191203_0062 22112019_191203_0061 22112019_191203_0055 22112019_191203_0054 22112019_191203_0052 22112019_191203_0050

#การส่งอารมณ์ต้องอาศัยกัลยาณมิตร
#การสอบอารมณ์ต้องใช้เครื่องมือการโค้ช
#การโค้ชการตามแนวทางพระพุทธศาสนาสู่หนทางแห่งสันติ

พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ และพระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพื้นฐานการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐานและสอบอารมณ์กรรมฐาน นิสิตปริญญาโทปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา โดยท่านพระครูทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการส่งอารมณ์กรรมของนิสิตและการสอบอารมณ์ทำหน้าที่เป็นโค้ชเพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
#การส่งอารมณ์ เป็นการนำเอาประสบการณ์อันเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ มาเล่าให้พระวิปัสสนาจารย์ เพื่อให้คำแนะนำที่ดีและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามสภาวธรรมของผู้ปฏิบัติ
#การสอบอารมณ์ เป็นการที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการและพระสงฆ์ พระวิปัสสนาจารย์ ว่ามีคุณสมบัติจะทำหน้าที่สอบอารมณ์ ให้คำแนะนำวินิจฉัยประเมินผลเพื่อเพิ่มหรือลดลำดับขั้นของการปฏิบัติให้ถูกต้องและตรงกับสภาวธรรมที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ดังนั้น หลักการส่งอารมณ์ โยคีผู้ปฏิบัติจะต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อตัวเอง ต้องเล่าให้ตรงกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจริงในขณะปฏิบัติ เล่าไปตามลำดับไม่ควรตัดลัดขั้นตอนโดยไม่จำเป็น ต้องตั้งใจเล่าให้เสียงดังพอสมควร พระวิปัสสนาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ชจะต้องใช้เครื่องมือคือ การฟังด้วยหัวใจ ฟังแล้วชี้อแนวทางที่ถูกต้อง พระวิปัสสนาจารย์จึงเป็นกัลยามิตรให้คำชี้แนะแนวทางสู่สัมมาทิฐิ ในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสอบอารมณ์จึงได้เรียนรู้เทคนิคการสอบการส่งอารมณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

สาราณียธรรม
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร.
อาจารย์หลักสูตรสันตอศึกษา มจร
ฝ่ายสื่อสารกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เขาค้อ
๒ ธันวาคม ๒๕๖๒