01

01 03 04 06 07 08

09

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 25262

ระหว่าวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ประกอบด้วย:

1.มูลนิธิโพธิวัณณา/สำนักปฏิบัติธรรมบ้านทิพวรรณ หัวหิน

-ดร.จันทร์เพ็ญ บัวทอง

-ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล

-อาจารย์ชาติมา ตัณฑรัตน์

2.คณะเจ้าภาพร่วม

-คุณสุพิชฌาย์ ชุ่มทรวง/คุณสุธาสินี สุขจรัส

-คุณจุฑามาศ ทับจันทร์/คุณภนิดา เกิดธูป (บริษัท ทิปโก้ จำกัด)

3.บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด (คุณธานี-คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพันธ์ และครอบครัว)

4.พระครูไพศาลศีลวัฒน์ และคณะศิษย์หลวงพ่อหอม วัดท่าอิฐ จังหวัดอ่างทอง

5.รศ.ดร.ชาติชาย-คุณมุกดาวรรณ พิทักษ์ธนาคม และพนักงานอาคารรับรองอาคันตุกะ (92 ปี ปัญญานันทะ)

6.ดร.สรายุทธ อุดม-คุณสุทธิรัตน์ ชูเลิศ และทีมงานฟุตบอลมหาจุฬา เอฟ ซี

พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน 535 รูป รับอาหารบิณฑบาต

ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร.วังน้อย อยุธยา


  
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

Leave a Reply