8 สิงหาคม 2561

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพ (คุณวิรชดา อุดมกิจโชติ,คุ...

7 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬ...

6 สิงหาคม 2561

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร ประธานพิธีเปิดโค...

1 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬ...

28 กรกฎาคม 2561

  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าห...

27 กรกฎาคม 2561

  พระมหาไพโรจน์  กนโก พร้อมด้วยพระวิปัสสนาจารย์ นำคณะอุบาสกอุบาสิกา ป...