20ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

19ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

18ธันวาคม2561

พระวิปัสสนาจารย์ นำโดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. (เมธา จนฺทสาโร) สาธิตการ...

8 ธันวาคม 2561

            พระครูศรีนิคมพิทักษ์ พระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุ...

6 ธันวาคม 2561

พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...

5 ธันวาคม 2561

คุณแม่กานดา-คุณณัฐพร จองจตุพร และครอบครัว ถวายปัจจัยผู้บริหาร คณาจารย์...

ภาพแห่งความดีงาม

ภาพแห่งความดีงามที่ควรรำลึกถึง จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความเจริญรุ่งเรือ...