3 ตุลาคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธ...

1ตุลาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต (เถรวาท+มหายาน) ถวายม...

30 กันยายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 7 รูป/พระนิสิตเถรวาท 117 รูป/พระนิสิตมหายาน 3...

27 กันยายน 2561

คุณแม่สุกัญญา จัตตานนท์/คุณพรบุลกัณณ์ ชัยวัชรเสถียร และครอบครัว (ทำบุญ...

19 กันยายน 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา...

16 กันยายน 2561

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสต...

13 กันยายน 2561

มจร จัดงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ ๑๓๑ ปี โ...

7-9 กันยายน 2561

  นะมัตถุ รัตตะนะตะยัสสะ ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ...

7 กันยายน 2561

  ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคุณพ่อมนตรี-คุณสมทรัพย์ ทรัพย์สกุล-...

4 กันยายน 2561

สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิ...