13 กรกฎาคม 2561

คุณอรวี ร้านฉัตรชัยอาหารสัตว์และคณะ ได้ระลึกนึกถึงบิดามารดาที่ได้ล่ว...

14 กรกฎาคม 2561

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (13 รูป) พระนิสิตเถรวาท (132 รูป)...

11 กรกฎาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานสง...

9 กรกฎาคม 2561

  แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะชาวจีนฮ่องกง/Dharma-Nature Preaching Hall (Hong Kong) นิมนต์พระสง...

8 กรกฎาคม 2561

พ.ต.ท.สราวุฒิ ปรีดากรณ์-คุณฐิตารีย์ เจริญสุข ครอบครัว และญาติ นิมนต์พระส...

6 กรกฎาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานสง...

6-16 กรกฎาคม 2561

  “ตามลมหายใจพระพุทธเจ้า ตามลมหายใจครูบาอาจารย์ ตามลมหายใจสันติภาพ&...

26 มิถุนายน 2561

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (28 รูป)/พระนิสิตเถรวาท (330 รูป)...