มอบประกาศนียบัตร

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็...

27ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

24ธันวาคม2561

      ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/...

21ธันวาคม2561

21/12/2018 เวลา 10.00 น.ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รั...

20ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

19ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

18ธันวาคม2561

พระวิปัสสนาจารย์ นำโดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. (เมธา จนฺทสาโร) สาธิตการ...

8 ธันวาคม 2561

            พระครูศรีนิคมพิทักษ์ พระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุ...

6 ธันวาคม 2561

พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...