วันแม่แห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ กลุ่มงานธรรมวิจัย ส...

17 สิงหาคม 2561

    วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ พระเดช...

8 สิงหาคม 2561

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพ (คุณวิรชดา อุดมกิจโชติ,คุ...

7 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬ...

6 สิงหาคม 2561

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร ประธานพิธีเปิดโค...

1 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬ...