ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 50 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 50 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม”
ร่วมสวดมนต์ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา

ขอนิมนต์และเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ติดตามรับชมรายการ “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม” ตามนโยบาย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำวันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
– เวลา 09.00 – 10.30 น. ทำวัตรสวดมนต์ บรรยายธรรม นำเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– เวลา 18.00-19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ โดย พระมหาไพโรจน์ กนโก รองผู้อำนวยการส่วนธรรนิเทศ มจร
– เวลา 19.00-20.00 น. บรรยายธรรม เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุค New Normal” โดย พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต ป.ธ.9), รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
– เวลา 20.00-21.00 น. นำเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตา โดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร

พิธีกรดำเนินรายการ โดย พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร

ห้อง Zoom meeting ID: 903 524 8031 passcode: 2564
ภาคเช้า ร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้
https://zoom.us/j/9035248031?pwd=REdFSlNFRHJZb2NIbDB3UnhpaEovUT09

ห้อง Zoom meeting ID: 632 114 0879 passcode: 2564
ภาคค่ำ ร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้
https://zoom.us/j/6321140879?pwd=ODBlMGE0WGxJWGxKaGQ0QWU3WjBDdz09

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์นี้
https://forms.gle/ceXGpuk1EzSTKCr28

 

ติดตามถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้ที่
YouTube: mcu tv
Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel
www.tv.mcu.ac.th

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close