Uncategorized

พระครูภาวนาสิงหเขต วิ.

s1

s2

s5

s3 s4

15 กรกฎาคม 2560

เวลา 18.30 น. พระครูภาวนาสิงหเขต วิ. (สมเกียรติ ฐานุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี

บรรยายธรรม เรื่อง “ปริญญาทางธรรม” ให้กับโยคีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานธนาคารทหารไทย ประจำปี 2560

ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉ้นชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Close