Uncategorized

กลุ่มพุทธธรรมนำชัย TMB

v1

v2

v3

v4 v5 v6 v7

 

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560  กลุ่มพุทธธรรมนำชัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจตุพร  วัฒนายากร

เป็นประธานในการนำพนักงานเข้ารับการอบรมกรรมฐานแนวทางสติปัฏฐาน  ในวันสุดท้ายของการอบรมได้เป็น

ผู้แทนโยคีถือธูปเทียนแพ ขอขมาพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ ลาศีล8 สมาทานศีล 5 ถวายเครื่องไทยธรรม

แด่ประธานพระวิปัสสนาจารย์  โดยมีพระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ให้ศีล กล่าวอนุโมทนาคาถาและปิดการอบรมโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงาน TMB ประจำปี 2560

 ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close